วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ในระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 นางสาวพัชณิดา มะอาจเลิศ นักจดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขั้นสูง) ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน