วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 11 กันยายน 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนแกนนำเยาวชน ระดับประเทศ และระดับภาค และมอบเกียรติบัตร พร้อมป้ายอัตลักษณ์ชุมชน ให้กับผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 คน