วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นายสมเดช ดอกดวง  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  คณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อน  รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารจาก  สพป. สอศ. ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมการตรวจราชการ โดยมี นายธนัญชัย  สายสุด ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญกล่าวต้อนรับ