วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่. 28 กันยายน. 2561. นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพจนพร แก้วเนตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมประชุมติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยมีศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ