วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่. 28 กันยายน. 2561. นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวพจนพร แก้วเนตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมประชุมติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยมีศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ