วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่  27 - 28 กันยายน  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 มอบหมายให้ นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นิตยา หลานไทย  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม