วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ในระหว่างวันที่. 24-26 กันยายน. 2561. นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมประชุมกิจกรรมกำหนดยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการภายใต้แผนด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กทม. จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18. และตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด