วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาตร์การศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562-2564 ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10-14  คณะผู้บริหารจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค