วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ส่งบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมไพรพยอม  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี