วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ส่งบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมไพรพยอม  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี