วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ ประธานการประชุมสรุปผลการสนทนากลุ่ม Focus group งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยนางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นหัวหน้าคณะทีมวิจัย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

 

9october61-01  9october61-02 
9october61-03  9october61-04 
9october61-05  9october61-06 
9october61-07  9october61-08 
9october61-09  9october61-10 
9october61-11  9october61-12