วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

quickgrid 2018101195415677

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

รุปภาพเพิ่มเติม..