วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 นายชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  พร้อมด้วยบุคลากร  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด กรุงเทพมห่นคร  จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประะานเปิดการประชุม  โดยมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้