วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 23 ตุลาคม 2561  เวลา 18.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจุดเทียนชัย  เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย โดยมี ข้าราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก