วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ได้รับมอบหมายจากนายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนตุลาคม  2561 ณ สำนักงานกรมบังคับคดี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบการเป็นเจ้าภาพ "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561   ครั้งต่อไป วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่