วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่  24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9 /2561 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามมติที่ประชุม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งมีมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้