วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง ระดับประเทศ โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนมหาชนะชัยนำโดย นางนิพาภรณ์ กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และผู้นำชุมชนฟ้าหยาด ให้การต้อนรับและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง