วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นายสมเดช  ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามมติที่ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี