วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่  25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 11/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามมติที่ประชุม โดยมี ดร.ชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้