วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเะมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  และคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม