วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน