วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากนายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน