วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มและบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 รปนทรรศการเฉลมพระเกยรต ร.10