วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ดำเนินโครงการจัดทำซุ้มและบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 รปนทรรศการเฉลมพระเกยรต ร.10