วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน โดยที่ประชุมได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รปประชมจดทำแผนปฏบตราชการ62