วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews27-11-61-baramai-1

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต ๒ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน โดยมี คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

news27-11-61-baramai