วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews29-11-61

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) และจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ “การรับรู้แนวทางและการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (๖ ภาค) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

news29-11-61news29-11-61-1