วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

news29-11-61 kanakamakan-1

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

news29-11-61 kanakamakan