วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

headnews30-11-61all

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ นำเสนอผลการทบทวน แผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

และแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาคกลาง) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการรับฟังสรุปผลการประชุม และเป็นประธานปิดการประชุม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

news30-11-61