วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

headnews3-12-61

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

news3-12-61