วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 


วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของสถานศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ในครั้งนี้