วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสมสมัย เฟื่องงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561 จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ครั้งนี้