วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยากรโดย นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระ และนางสาวอุบลรัตน์ วงศ์สุนทร สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมจำนวน 138 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในวันที่สองของการประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งกันและกัน และมีการนำเสนอผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดด้วย

   

   

 

 

 

 

 

ภาพ : อังคณา คำสุวรรณ

ข่าว : คทาเทพ สวนชำนิ

------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 0 3232 6603 โทรสาร 0 3233 7343

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook @ICTREO4