วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ฯ