วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้