วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews27-12-61

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นายรังสรรค์ อินทพันธุ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเลขานุการ ณ ห้องมงคลบพิตร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

news27-12-61

เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

facebook https://www.facebook.com/reo1pte/