วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews28-12-61

 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรักขณาตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค ๙ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ ประชุมเตรียมการดำเนินงาน “เผยแพร่ ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค ๕ ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

news28-12-61

เพิ่มเติม www.reo1.moe.go.th

facebook : https://www.facebook.com/reo1pte/