วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1/2562 เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK) ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รปประชมพายปาบก