วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1/2562 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562 ในเวลา 11.30 น. ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชม050162