วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews8-1-62

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

news8-1-62