วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018 ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนและห่างไกล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผักกะย่า จังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านนาดู่ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านปุน จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุนโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย