วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ภาค 6 นครศรีธรรมราช โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฯ โดยมี นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ และมีหน่วยงานทางการศึกษา อาทิเช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6