วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นางสุพัตรา สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Coporate Online ณ ห้องประชุมราชธานี สพท.เขต 1 อุบลราชธานี