วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

          นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก, พิษณุโลก , เพชรบูรณ์, สุโขทัย และ อุตรดิตถ์) ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงทำความเข้าในเรื่องประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งร่วมกันพิจารณากำหนดการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในเขตตรวจราชการที่ 17