วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุกัลยา  ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี