วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

reo9 010262 1

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่เข้าพบ นางสาวจิราภรณ์  ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อประสานการบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายเจษฎา  เทพศร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลนางดารุณี  พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมคณะลงพื้นที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

reo9 010262 2