วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 010262 3

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่เข้าพบ นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ เพื่อประสานการบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด  พร้อมให้กำลังใจข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ในการบฏิบัติงานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของภาคตะวันออก โดยมี นายเจษฎา  เทพศร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางดารุณี  พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมคณะลงพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชลบุรี เขต ๒ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

reo9 010262 4