วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 010262 5

ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ ลงพื้นที่เข้าพบนายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี นางสาวอุไรรัตน์ ชนะบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี เพื่อประสานการบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด และการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  โดยมี นายเจษฎา  เทพศร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางดารุณี  พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมคณะลงพื้นที่ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

reo9 010262 6