วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 020262 1

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดงาน EDUdigital 2019 การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับรู้ถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จำนวนกว่า ๕๐๐ คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  จังหวัดระยอง

reo9 020262 2