วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 040262 1

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำโดยนางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

reo9 040262 2