วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 060262 1

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐหถาพิเศษ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชดำริในการสร้างพลเมืองดีสู่สังคม ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก ๒ เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคม โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุม อาทิ นายบุญรักษ์ ยอกเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค ๓ และศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๑ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

reo9 060262 2