วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 060262 3

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

reo9 060262 4