วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo7 11022562   วันจันร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.๗ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ อ.เมือง จ.ระนอง สังกัด สพป.ระนอง เพื่อรับฟังผลการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา โดยมีนางเพ็ญประภา สุวัตถิกุล ครู ร.ร.บ้านนางหงส์ รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ