วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 9 กุมภาพันธุ 2562 เวลา 09.00 น. ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 20/2562 มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และผู้อำนวยการกลุ่ม ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562  ภาค  ค. การสัมภาษณ์ และประเมินวิสัยทัศน์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 แบ่งเป็น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี